Đại học kinh doanh Rotterdam, Hà Lan

Đại học khoa học ứng dụng Rotterdam – Hogeschool Rotterdam được thành lập năm 1990 có 30,000 sinh viên, là thành quả của quá trình sáp nhập quy mô lớn giữa Hogeschool voor Economische Studies (HES) và 19 trường đại học khác tại Hà Lan. Trường tổ chức đào tạo tại tám địa điểm ở Rotterdam … Continue reading Đại học kinh doanh Rotterdam, Hà Lan