Danh sách các ngành nghề ưu tiên định cư tại Úc năm 2017-2018

Quý phụ huynh và các bạn quan tâm du học, việc làm và định cư tại Úc vui lòng tham khảo danh sách các ngành nghề ưu tiên định cư tại đây:

>> Đại học Tasmania: Con đường ngắn nhất để định cư tại Úc

Mã ngànhTênYêu cầu kĩ năng

(Skill Level)

121316Horse Breeder1
133111Construction Project Manager1
133112Project Builder1
133211Engineering Manager1
134111Child Care Centre Manager1
134211Medical Administrator1
134212Nursing Clinical Director1
134213Primary Health Organisation Manager1
134214Welfare Centre Manager1
221111Accountant (General)1
221112Management Accountant1
221113Taxation Accountant1
221213External Auditor1
221214Internal Auditor1
224111Actuary1
224511Land Economist1
224512Valuer1
224711Management Consultant1
232111Architect1
232112Landscape Architect1
232212Surveyor1
232213Cartographer1
232214Other Spatial Scientist1
233111Chemical Engineer1
233112Materials Engineer1
233211Civil Engineer1
233212Geotechnical Engineer1
233213Quantity Surveyor1
233214Structural Engineer1
233215Transport Engineer1
233311Electrical Engineer1
233411Electronics Engineer1
233511Industrial Engineer1
233512Mechanical Engineer1
233513Production or Plant Engineer1
233911Aeronautical Engineer1
233912Agricultural Engineer1
233913Biomedical Engineer1
233914Engineering Technologist1
233915Environmental Engineer1
233916Naval Architect1
234111Agricultural Consultant1
234112Agricultural Scientist1
234113Forester1
234611Medical Laboratory Scientist1
234711Veterinarian1
234914Physicist1
241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher1
241411Secondary School Teacher1
241511Special Needs Teacher1
241512Teacher of the Hearing Impaired1
241513Teacher of the Sight Impaired1
241599Special Education Teachers nec1
251211Medical Diagnostic Radiographer1
251212Medical Radiation Therapist1
251213Nuclear Medicine Technologist1
251214Sonographer1
251411Optometrist1
251912Orthotist or Prosthetist1
252111Chiropractor1
252112Osteopath1
252411Occupational Therapist1
252511Physiotherapist1
252611Podiatrist1
252711Audiologist1
252712Speech Pathologist1
253111General Practitioner1
253311Specialist Physician (General Medicine)1
253312Cardiologist1
253313Clinical Haematologist1
253314Medical Oncologist1
253315Endocrinologist1
253316Gastroenterologist1
253317Intensive Care Specialist1
253318Neurologist1
253321Paediatrician1
253322Renal Medicine Specialist1
253323Rheumatologist1
253324Thoracic Medicine Specialist1
253399Specialist Physicians nec1
253411Psychiatrist1
253511Surgeon (General)1
253512Cardiothoracic Surgeon1
253513Neurosurgeon1
253514Orthopaedic Surgeon1
253515Otorhinolaryngologist1
253516Paediatric Surgeon1
253517Plastic and Reconstructive Surgeon1
253518Urologist1
253521Vascular Surgeon1
253911Dermatologist1
253912Emergency Medicine Specialist1
253913Obstetrician and Gynaecologist1
253914Ophthalmologist1
253915Pathologist1
253917Diagnostic and Interventional Radiologist1
253918Radiation Oncologist1
253999Medical Practitioners nec1
254111Midwife1
254411Nurse Practitioner1
254412Registered Nurse (Aged Care)1
254413Registered Nurse (Child and Family Health)1
254414Registered Nurse (Community Health)1
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)1
254416Registered Nurse (Developmental Disability)1
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)1
254418Registered Nurse (Medical)1
254421Registered Nurse (Medical Practice)1
254422Registered Nurse (Mental Health)1
254423Registered Nurse (Perioperative)1
254424Registered Nurse (Surgical)1
254425Registered Nurse (Paediatrics)1
254499Registered Nurses nec1
261111ICT Business Analyst1
261112Systems Analyst1
261311Analyst Programmer1
261312Developer Programmer1
261313Software Engineer1
262112ICT Security Specialist1
263111Computer Network and Systems Engineer1
263311Telecommunications Engineer1
263312Telecommunications Network Engineer1
271111Barrister1
271311Solicitor1
272311Clinical Psychologist1
272312Educational Psychologist1
272313Organisational Psychologist1
272399Psychologists nec1
272511Social Worker1
312211Civil Engineering Draftsperson2
312212Civil Engineering Technician2
312311Electrical Engineering Draftsperson2
312312Electrical Engineering Technician2
313211Radiocommunications Technician2
313212Telecommunications Field Engineer2
313213Telecommunications Network Planner2
313214Telecommunications Technical Officer or Technologist2
321111Automotive Electrician3
321211Motor Mechanic (General)3
321212Diesel Motor Mechanic3
321213Motorcycle Mechanic3
321214Small Engine Mechanic3
322211Sheetmetal Trades Worker3
322311Metal Fabricator3
322312Pressure Welder3
322313Welder (First Class)3
323211Fitter (General)3
323212Fitter and Turner3
323213Fitter-Welder3
323214Metal Machinist (First Class)3
323313Locksmith3
324111Panelbeater3
331111Bricklayer3
331112Stonemason3
331211Carpenter and Joiner3
331212Carpenter3
331213Joiner3
332211Painting Trades Worker3
333111Glazier3
333211Fibrous Plasterer3
333212Solid Plasterer3
333411Wall and Floor Tiler3
334111Plumber (General)3
334112Airconditioning and Mechanical Services Plumber3
334113Drainer3
334114Gasfitter3
334115Roof Plumber3
341111Electrician (General)3
341112Electrician (Special Class)3
341113Lift Mechanic3
342111Airconditioning and Refrigeration Mechanic3
342211Electrical Linesworker3
342212Technical Cable Jointer3
342313Electronic Equipment Trades Worker3
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)3
342315Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)3
351311Chef2
394111Cabinetmaker3
399111Boat Builder and Repairer3
399112Shipwright3

Một số thông tin bạn cần biết

Danh sách các trường không chứng minh tài chính tại Úc

Đảo Tasmania – Thành phố: Hobart – Launcenton – Sydney – CanberraMelbourneAdelaidePerth – Brisbane –

Ngành học: Kiến trúcSocial WorkGiáo dụcKinh doanhNursing

Chi phí sinh hoạt – Mức lương khởi điểm sau ra trườngCông việc làm thêm

Danh sách ngành nghề ưu tiên định cư

Học bổng đại hoc tới 100% học phí và cơ hội định cư tại Tasmania

Đăng kí tư vấn miễn phí

dang ky tai day