Học ngành Luật ra trường làm gì? thu nhập bao nhiêu?

Học ngành Luật ra trường làm gì? thu nhập bao nhiêu?