Lấy bằng cử nhân 3 năm chuyên ngành Du lịch khách sạn tại Canada

Cape Breton là trường Đại học duy nhất có hệ 3 năm chương trình học và thực tập hưởng lương ngành du lịch khách sạn tại Canada, thu nhập lên đến 20.000 CAD