Đường tới học bổng 100% học phí INTO East Anglia, Anh Quốc

Chia sẻ của học sinh VISCO Nguyễn Thị Hải Diệu – đạt học bổng 100% học phí INTO East Anglia, Anh Quốc