Đại học Mount Saint Vincent, Canada – học bổng $2,500-$20,000 CAD

Đại học Mount Saint Vincent có trao 10 suất Học bổng 100%, yêu cầu GPA > 90%, có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động và phong trào