Thông báo chuyển địa điểm

VISCO Hồ Chí Minh từ ngày 1/11/2016 sẽ chuyển đến địa chỉ mới là Số 101 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1