Phổ thông nội trú Southwestern Academy, bang California

Học sinh tốt nghiệp Southwestern Academy nhập học tại các trường đại học hàng đầu: Columbia University, New York University, Purdue University, Stanford…