Management Information Technology – ngành học giao thoa giữa kinh doanh và công nghệ

Đại học Arizona tiên phong là một trong những chương trình giảng dạy Quản lý hệ thống thông tin quản lý (MIS) đầu tiên của Mỹ hơn 40 năm trước