Đại học De Montfort, Anh Quốc

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân và Thạc sỹ đại học De Montfort xuất sắc sẽ được cấp học bổng £5.000/năm trong suốt khóa học.