Đại học Lakehead – học bổng lên tới 30.000 CAD

Trường Lakehead University có chương trình học bổng đầu vào dành bậc cử nhân lên tới CAD$30,000/ 4 năm